IMG-LOGO
Tarih

Türkman Ekradı – Ekrad Türkmanı

Muhsin BOZKURT; - 12/15/2011 muhsin.bozkurt@hotmail.com;
IMG

Sayın Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü'nde "Arşiv Ayırma Kurulu"ndaki on beş yıllık çalışması sırasında, çeşitli belge ve defterleri titizlikle araştırması ve incelemesi sonunda (Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA OYMAK, AŞİRET VE CEMAATLAR) adlı dev bir eser meydana getirmiştir.

Bu eserde, Orta Asya'dan  Anadolu'ya uzanan ve yüzyıllar boyunca süregelen  İmparatorluk içinde, değişik bölgelere yayılan Türk soyunun binlerce oymak, aşiret ve cemaatlarını ( 7230 kadar...) incelemiştir. (Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA OYMAK, AŞİRET VE CEMAATLAR, Cevdet Türkay, İstanbul - 1979, s.7)

Belgelerde geçen Türkman Ekradı / Türkmen Kürtleri / Konar - Göçer Türkmanı / Türkman Taifesi ve Ekrad Türkmanı / Kürt Türkmeni deyimleri (Hüccet - i zahriyye, D - BŞM - 1144 ve Mühimme Defteri No. 124, Sayfa: 51) dikkatini çeker.

Kanaatine göre, Türkman ve Ekrad deyimleri aynı anlamda kullanılmaktadır. Yani, Türkman da Ekrad da Oğuz Türkleri demek oluyor. Oğuz Türkleri'ne ise "TÜRKMEN" adı verildiği tarihen sabittir, diyor. "KÜRD" kelimesinin de, Türkçe olup, kar yığını demek olan "Çığ" anlamına geldiğini belirtiyor. (a.g.e. s. 7)

Nitekim, "Kürd, Kürdi, Kürdler nam-ı diğer Murtana aşireti veya cemaatı, Çankırı, Adana, Teke (Antalya) ve İçel bölgelerinde yerleşmiş olup, Yörük ve Türkmen Kürdlerindendir. Yine, İçel ve Maraş bölgelerinde yerleşen Kürdcü cemaatı da, Türkmen taifesindendir. Karacakürd, Karakürd adlarıyla geçen cemaat da, Kayseri, Sivas,...Adana ve Saruhan (Manisa) bölgelerinde yerleşmiş olup, Konar - Göçer Bozulus Türkmenlerindendir. Yani, adı Kürd ve Kürmanc olan aşiret veya cemaat bile Türkmen / Oğuz Türklerindendir." (a.g.e. s. 15-16)

X

Hepimiz insan olarak birbirimizin kardeşiyiz. Bilhassa aynı dinin mensupları olarak yine birbirimizin kardeşi sayılırız. Böyle olmamız hasebiyle, bütün bunlardan anlıyoruz ki, bu devletin, bu milletin nazarında ha Türk ha Kürd veya bir başka ırktan oluş fark etmez. Ve zaten tarih boyunca etmemiş.

Bu fark ediş o kadar manasızdır ki, çok görmüşümdür, mesela adam Türk, kendini Kürd zannediyor. Adam Kürd, kendini Türk sanıyor. Demek her ikisinin de iddiası, ancak Levh - i Mahfuza bakmak suretiyle kesinlik kazanabilir. Kimin ne olduğu, ancak bu şekilde anlaşılır. Öyleyse bu hususlar birlik ve beraberliğimize engel teşkil etmemeli ve zaten etmiyor.

Hakikaten bu vatanda hiç kimse, hayatının hiçbir safhasında, resmi veya gayri resmi münasebetlerinde, ne kendisine ırkını hatırlatacak, ne de başkasının ırkını kendisi bilmesi gerekecek bir durumla asla karşılaşmamaktadır. Hayatının geri kalan kısmında da, karşılaşması mümkün değildir. Zaten doğru olan da budur.

X

Ayrıca, lisanımızda kürdi, kürdi hotoz gibi kelimelerin kullanılması ve Klasik Türk Musikisi'nde kürdi, kürdi-aşiran, kürdili çargah ve kürdili hicazkar makamlarının yer alması da, bu millet ve bu devletin her hangi bir ırk kompleksi içinde olmadığını göstermektedir.