IMG-LOGO
Güncel

Olmadı Sn. Akşener

11 04 2021

1215 tarihli Magna Carta Libertitum.

39. maddesi; “ Özgür hiç kimse kendi benzerleri tarafından ülke kanunlarına göre yasal bir şekilde muhakeme edilip hüküm giymeden tutuklanmayacak veya hapsedilmeyecek veya mal ve mülkünden yoksun bırakılmayacak veya kanun dışı ilan edilmeyecek veya sürgün edilmeyecek veya hangi şekilde olursa olsun zarara uğratılmayacaktır.” demektedir

40. maddesi; ''Kimseye hakkı ya da adaleti satmayacağız, menetmeyeceğiz ya da geciktirmeyeceğiz ''.

 

1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

Madde VII: Yasanın belirlediği durumlarda ve yasanın öngördüğü şekiller dışında hiçbir kişi suçlanamaz, tutuklanamaz veya alıkonamaz. Keyfi emirleri teşvik edenler, keyfi emirler verenler, bunları uygulayanlar ya da uygulatanlar cezalandırılır. Ancak yasaya uygun olarak yakalanan, yasaya uymaya çağrılan her yurttaş anında itaat etmelidir, direnirse suçlu olur.

Madde VIII: Yasa ancak açık ve zorunlu olarak gerekliliği beliren cezaları koymalıdır ve bir kimse ancak suçun işlenmesinden önce kabul ve ilan edilmiş olan ve usulüne göre uygulanan bir yasa gereğince cezalandırılabilir.

Madde IX: Her insan suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum sayılacağından, tutuklanmasının zorunlu olduğuna karar verildiğinde, yakalanması için zorunlu olmayan her türlü sert davranış yasa tarafından ağır biçimde cezalandırılmalıdır.

 

1948 Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi

Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini istemeye hakkı vardır.

Madde 11 1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.

2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

 

Asırlarca, müstebit hükümdarların, keyfi uygulamalarla halkın hürriyetlerini gasp ve zindan etmiş olmalarına karşı, halkın ve hukukun tepkisinin, anayasal ilkeler sayılacak metinlere yansımasıdır bu.

Demek ki kişi hürriyeti, böylesine mukaddes bir şey olarak, böylesine korunmaya alınmak istenmiş.

 

Emekli Amirallerimiz, yayınladıkları bir duyuru nedeniyle bir haftadır gözaltındalar.

 

TC Ana yasası Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.

Eski amirallerin duyurularını yorumlarken BENCE temel kriterler şunlar olmalıdır.

Bu eski amiraller artık sizin benim gibi sivildirler. Ve artık silahsız kuvvettirler.

Anayasanın yukarıdaki 26. Maddesine göre böyle bir duyuruyu yapmaları yasaldır.

Demokrasilerde tüm sivillerin, sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, sendikaların, derneklerin vb siyaset yapmaları, vazgeçilmez yurttaşlık haklarıdır. Kimsenin takdirine, onayına bağlı değildir.

Bunlardan dolayı Emekli Amirallerin duyurusu meşruti açıdan bir masumiyet karinesine sahiptir

Bu peşinen kabul edilerek ve buna saygı duyularak bu duyurun içeriği tabi ki farklı şekillerde yorumlanabilir.

Ama bir haftadır TV’lerde yapılan kumpas teorileri geyikleri vb ne olursa olsun

TC Ana yasası Madde 26 var oldukça sonuç değişmez.

Emekli Amirallerimizin, yayınladıkları bir duyuru nedeniyle bir haftadır hürriyetleri gasp edilmektedir.

 

Bütün kaos kumpas hesaplarının, siyasi hesapların dışına çıkarak ve sadece adalet tanrıçası olarak, ülkemizin demokratik geleceği adına, bu duruma HUKUKİ tepkinizi duymak isterdim, Sn. Akşener.